Algemene verkoopvoorwaarden

1. De bouwheer, of diegene die hij als verantwoordelijke aangesteld heeft, zal ervoor zorgen dat de werf of plaatsen waar dient gewerkt te worden, vrij toegankelijk zijn en ontruimd van alle hinderlijke voorwerpen en vuil.
2. Op de werf zal door de bouwheer, en voor zijn rekening gezorgd worden voor water- en electriciteitsvoorziening.
3. Ingeval er door de bouwheer of door hem aangestelde personen hulp verleend wordt bij het uitvoeren van de werken, gebeurt dit buiten enige verantwoordelijkheid van ons om, noch wat betreft eigen lichamelijke of stoffelijke schade, noch wat betreft schade berokkend aan derden. De bouwheer zal er zich in voorkomend geval tevens van vergewissen of de hulp die geboden wordt niet in strijd is met enige sociale- of fiscale wetgeving. De gevolgen van overtreding van deze wetgevingen vallen volledig ten laste van de bouwheer.
4. Indien dit vereist is, zal de bouwheer voor de aanvang der werken het bewijs leveren dat alle gemeentelijke en stedebouwkundige verplichtingen werden nagekomen.
5. Alle geleverde goederen, zelfs indien reeds verwerkt of reeds geplaatst, blijven onze eigendom tot na betaling van de erop betrekking hebbende facturen. De bouwheer verklaart zich hierbij uitdrukkelijk akkoord dat hij geenszins zal verhinderen dat deze goederen, zonder bijkomende kosten voor ons, door ons worden teruggenomen ingeval van niet betaling van onze facturen.
6. Onze facturen zijn betaalbaar te Wetteren. Ze zijn betaalbaar contant, tenzij een andere vervaldag is vermeld, en zonder korting. In geval een factuur niet betaald is op de vervaldag, zal een intrest van 1% per maand aangerekend worden, zonder enige voorafgaandelijke ingebrekestelling. Bovendien is de verkoper gerechtigd in geval van laattijdige betaling, een forfaitaire schadevergoeding te vorderen van 10% op het factuurbedrag, met een minimum van 125 euro.
7. Alle reclamaties omtrent zichtbare gebreken, gegrond en behoorlijk gemotiveerd, moeten uiterlijk binnen 8 dagen na de levering schriftelijk en rechtstreeks aan ons gemeld worden. De verzending en levering van de goederen geschiedt op risico van de koper.
8. Voor zover uitvoeringstermijnen worden opgegeven, zijn deze enkel indicatief en kunnen zij bij overschrijding ervan nooit aanleiding geven tot schadevergoeding van onzentwege.
9. In geval van betwisting of invordering zijn uitsluitend de rechtbanken van de maatschappelijke zetel van de verkoper bevoegd.
10. Uitvoeringen van bestellingen mogen geweigerd worden zo de overige leveringen niet betaald werden.
11. Onze prijsopgave wordt gedaan zonder verbintenis. De verkoop is slechts definitief voor ons na de ondertekening van de offerte en nadat het eventueel bedongen voorschot werd betaald.